• OFFICE ADDRESS

    Near Dhariwal Agro, Gandhi

    Chowk Jamner, Dis. Jalgaon

  • CALL US

    +91 9049650250
    +91 9422210645

श्री.दलीचंदजी साहब चोरडीया

कार्याध्यक्ष

श्री ईश्वरलालजी धारीवाल

महामंत्री

श्री पारसमलजी लालवाणी

उपाध्यक्ष

श्री माणकचंदजी कोठारी

कोषाध्यक्ष